PHÒNG NGHIÊN CU LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VÀ LCH S KIN TRÚC

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

1. Tapthe-PLSKT

Ban Lãnh đạo Phòng

2. Ths.KTS. Do Thi Thu Van

Trưởng phòng: ThS.KTS Đỗ Thị Thu Vân

Phó trưởng phòng: Ths.KTS. Phạm Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng: ThS.KTS Phạm Hoàng Phương

Phó trưởng phòng: Ths. KTS. Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng: ThS. KTS Nguyễn Thành Long

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Nghiên cứu về: lịch sử phát triển kiến trúc Việt Nam và thế giới; các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực lý luận và phê bình kiến trúc, lý luận sáng tác kiến trúc, thẩm mỹ kiến trúc; kiến trúc truyền thống tại các vùng, miền, địa phương trên lãnh thổ Việt Nam; định hướng, chiến lược, chính sách phát triển đô thị, nhà ở và các loại công trình kiến trúc khác.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử kiến trúc Việt Nam và thế giới.

3. Đánh giá chất lượng nghệ thuật trong kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, kiến trúc công trình.

4. Tổ chức: nghiên cứu phương pháp luận về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật ở trong nước và trên thế giới; nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Kiến trúc quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật bao gồm: kiến trúc công trình, kiến trúc cảnh quan, trang trí nội, ngoại thất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, thiết kế đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường….; hướng dẫn triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn; hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực ngành trong nước và quốc tế; sưu tầm, thu thập, bảo quản và trưng bày tư liệu kiến trúc, mô hình các công trình kiến trúc tiêu biểu có giá trị văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và thế giới.

5. Tham gia công tác đào tạo, quan hệ hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội thảo với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về lịch sử kiến trúc,  phương pháp luận, lý luận kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hợp tác về công tác bảo tàng kiến trúc trong và ngoài nước, xây dựng nội dung trưng bày về kiến trúc Việt Nam và thế giới;

6. Thực hiện và hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài về nghiên cứu ứng dụng đối với bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc cổ có giá trị; tư vấn thiết kế công trình quy hoạch bảo tồn.

7. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành khi lãnh đạo Viện yêu cầu; cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện; thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện; thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

HỒ SƠ NĂNG LỰC

PHẦN 1: ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | DỰ ÁN NCKH

1.Pic for Part-1 PHẦN 2: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ  VÀ NÔNG THÔN | QUY HOẠCH CHI TIẾT 2.Pic for Part-2 PHẦN 3: KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH | DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3.Pic for Part-3 PHẦN 4: CUỘC THI – GIẢI THƯỞNG | THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC   4.Pic for Part-4 ==================

PHÒNG CHUYÊN MÔN

Phòng Nghiên cứu Lý luận phê bình và Lịch sử kiến trúc

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng khoa học công nghệ kiến trúc

Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế